Jdi na obsah Jdi na menu

SBS a B.J.Ch., čs. větev Baptistů

 

Návrh Stanov B.J.Ch., čs. větve Baptistů (dvacátá léta 20. století)

1. Jméno
Bratrská Jednota Chelčického, větev čs. baptistů.

3. Zásady Jednoty.
Duchovní základ Jednoty je přesvědčení, že

a) Spasitel Pán Ježíš je jedinou a absolutní autoritou ve všech věcech víry a života na základě Nového zákona, a že každý sbor má svobodu sám si vykládati a prováděti Jeho zákony.

b) křest je ponoření u vodu ve jméno Otce, Syna i Ducha sv. Pokřtěni mohou býti toliko ti kteří vyznali pokání před Bohem a víru v Ježíše Krista, jenž "zemřel za hříchy naše podlé písem, a že jest pohřben, a že vstal z mrtvých třetího dne."

c) jest povinností každého učedníka osobně svědčiti o evangeliu Ježíše Krista a osobně se účastniti evangelizace světa.

 

Návrh Základního dokumentu SBS (desátá léta 21. století)

1. Název
Společenství baptistických sborů. (Oficiální zkratka je SBS.)

2. Poslání SBS a základní články víry
a) Sbory sdružené v SBS spojuje víra, že náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus, vtělený Bůh, zjevený v Písmu svatém, je jedinou a úplnou autoritou ve všech věcech týkajících se víry a života a každý sbor má svobodu pod vedením Ducha svatého Jeho zákony vykládat a uplatňovat.

b) Sbory sdružené v SBS drží pojetí křtu, jímž jsou křesťané činící pokání Bohu pokřtěni do jména Otce, Syna a Ducha svatého a to na vyznání víry v Pána Ježíše Krista, který "zemřel za naše hříchy podle Písem; byl pohřben a byl vzkříšen třetího dne."

c) Sbory sdružené v SBS se shodují, že každý učedník je povinován přinášet osobní svědectví evangeliu Ježíše Krista a podílet se na evangelizaci světa.