Jdi na obsah Jdi na menu

Topolka odpovídá dopisem baptistickým sborům

 

Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.

Mt 20,25b—27


 

Vážení členové baptistických sborů, milí sourozenci v Kristu,
tento dopis je reakcí na usnesení SD BJB z 22. dubna 2017.


 

(1) Předně chceme, aby jasně zaznělo, že jako sbor nechceme ukončovat své členství ve svazku sborů BJB. Nechceme ani z BJB vystupovat.

Cítíme se být součástí BJB, vážíme si sounáležitosti s ostatními sbory BJB i sounáležitosti se zahraničními baptisty v EBF a BWA. Jsou nám drahé společně sdílené důrazy i dědictví baptistického hnutí. V roce 2019 bude Jednota slavit 100 let od svého založení. Byli jsme jako sbor (stanice Vinohrad) u jejího zakládání a chceme být společně se slovenskými sbory i při oslavách jejího stého výročí. Pankrácký sbor má v Jednotě své pevné místo a vzešlo z něj nemálo v BJB činných bratří jako byli Jindřich Procházka, Stanislav Švec, Rudolf Petr, Petr Macek, Pavel Vychopeň nebo Petr Červinský. Mnozí z nich působili řadu let v roli tajemníků VV BJB. Sbor byl úzce spjat s teologickým seminářem, který vychoval pro BJB řadu českých i slovenských kazatelů jako Daniela Průšu, Viléma Jersáka, Pavla Kondače, Daniela Šalinga a mnohé další.

Náš sbor tedy v BJB má své pevné místo a chceme, aby toto bylo vzato na vědomí přednostně.

(2) Možná mnozí z vás chápou, že usnesení SD 2017 náš sbor ohrožují. A to nejen co se týče členství v BJB, ale také proto, že ohrožují naší existenci jako samostatného sboru. Ukončením členství bychom totiž ztratili právní subjektivitu, s ní také IČO a chod našeho sboru by byl v mnoha ohledech vážně narušen. Jako odpovědní správci sboru nemůžeme takovou situaci riskovat.

Další věcí, která nás nenechává v klidu, je fakt, že český právní systém nerozpoznává kongregační zřízení jako správní alternativu. Důsledkem toho je, že jménem jakéhokoli sboru BJB může jednat bratr předseda VV nebo bratr tajemník VV a z pohledu státu k tomu nepotřebuje souhlas sboru. Navíc oba mohou jednat samostatně, tedy bez souhlasu druhého.

Za tohoto stavu věcí se náš sbor ocitá v situaci, kdy je na návrh sboru BJB Brno, kde je kazatelem bratr Pavel Coufal, vyzýván k opuštění BJB a zároveň bratr Pavel Coufal má jako předseda VV zákonné pravomoci náš sbor bez našeho souhlasu z BJB vyškrtnout a zrušit naši právní subjektivitu.

Dělo by se tak v příkrém rozporu s našimi řády. Tam je zaručeno právo sboru se samostatně spravovat a rozhodovat (Ústava BJB V. §6, Zásady a stanoviska baptistů bod 7, Základní dokument BJB XI.c). Z našeho pohledu se ovšem také letošní SD rozhodl v nesouladu až rozporu s našimi řády, když uplatňuje v BJB doposavad neznámé mezisborové nebo „církevní“ napomínání a „káznění“ našeho sboru. Tím se SD snaží zasahovat do výsady a odpovědnosti sboru naslouchat Kristovu evangeliu a dle něj také jednat.

(3) Vedle této spíše praktické roviny věci se jen těžko srovnáváme se signály, které BJB za poslední dobu vydává. Více věcí svědčí o ústupu od tradičních baptistických důrazů a o posunu směrem k presbyterně spravované církvi (presbyterně-kongregační Církvi bratrské, nebo presbyterně-synodní ČCE). V čem tento ústup vidíme?

V mnoha sborech BJB nemají rozhodující hlas řádná sborová shromáždění, ale staršovstva a kazatelé. Často nejsou otázky diskutovány mezi členy sboru, protože členové nejsou o dění v BJB informováni. Je tím opouštěn kongregační způsob spravování sborů i BJB a také její demokratický způsob rozhodování.

Dalším dokladem stejného jevu jsou také konference mládeže, kam hostitelské sbory v posledních letech odmítají zvát řečníky, s kterými nesouhlasí (ačkoli tito svou službu nabízejí). Dochází tak k jednostranné výchově mládeže a potlačování demokratičnosti mezi sbory v BJB.

V méně nápadné podobě se tento posun k jinak organizované BJB projevuje v ochotě mnohých sborů doplňovat dokumenty a řády BJB o vymezující formulace. Ztrácí se tak myšlenka co nejstručnějších zásad, které umožňují nejširší svobodu a nejširší sounáležitost sborů. Prakticky to pak vede k vypuzování sborů, které se liší v jednotlivostech.

V neposlední řadě sem patří snaha o zavádění „církevní kázně“ a snaha prosadit závazná vyznání víry. Do přihrádky kongregačního zřízení jistě nepatří ani způsob jednání několika předchozích výkonných výborů, které v určitých klíčových situacích jednaly bez pověření SD a/nebo samy sebe stavěly do role soudců nebo vůdců. (Otázku pobírání státních dotací na platy duchovních, která ukazuje k nedůslednosti v pochopení baptistického důrazu na odluku církve a státu, a která byla také plodem těchto tendencí, zmiňujeme již pouze na okraj.)

V této souvislosti odkazujeme na návrh sboru BJB ve Vikýřovicích na SD 2016 č. 11 a na usnesení SD 2017 č. 17, které na tyto jevy poukazují, a s kterými souzníme. Věříme, že žít v lásce a naslouchat si navzájem znamená přijímat jeden druhého v obohacující různosti. (Ef 4,2b—3)

(4) Jelikož jsme tímto vývojem v BJB jako plnoprávný baptistický sbor ohroženi, rozhodli jsme se podniknout kroky, kterými chceme zajistit další existenci baptismu v ČR jak jej chápeme i další existenci našeho sboru. Zakládáme proto novou náboženskou společnost, prostřednictvím které nabudeme vlastní právní subjektivitu nezávisle na BJB. Neznamená to ale náš odchod z BJB! Je to podobné (ale jistě ne totožné) jako se členstvím jiných sborů BJB v České evangelikální alianci: náš sbor bude zároveň členem nově registrované náboženské společnosti i BJB. Zákon o církvích i Ústava ČR zaručují svobodu vyznání a neomezují svobodu jednotlivce hlásit se k více náboženským společnostem nebo církvím. V baptistickém pojetí to vidíme jako oprávněné, jelikož „vzájemný svazek uskutečněný v místním sboru vede k vytváření širších svazků mezi sbory a společenstvími sborů kdekoliv je to možné.“ (Zásady a stanoviska baptistů bod 9)

Tuto náboženskou společnost zakládáme v podobě, která je otevřená pro členství dalších baptistických sborů i jednotlivců a o jejím zakládání vás budeme dále informovat.

Velice nás mrzí, že vývoj v BJB dospěl až do tohoto stavu. Přáli bychom si BJB v tom podstatném jednotnou. S ohledem na soudržnost Jednoty nabízíme, že proces zakládání náboženské společnosti případně odložíme nebo zastavíme pokud pomine ohrožení našeho sboru, tedy: (a) pokud budou ze strany VV BJB poskytnuty závazné záruky o dodržování řádů BJB, zejména těch, co se týkají samostatnosti sboru a samostatnosti sboru při nakládání se sborovým majetkem a zároveň pokud (b) usnesení SD 2017 č. 18, body 2—4 a č. 22 týkající se našeho sboru budou Sjezdem delegátů revokována.

(5) Co se týká tématu, které dnešní situaci odstartovalo, šlo o debatu ohledně výkladu Písma obecně. O pojetí Písma znovu svědčíme, že evangelium Ježíše Krista je nám centrem Písma a hlavní zprávou, kterou Bůh pomocí svého svatého Ducha lidem skrze Písmo sděluje (taková formulace je obsahově shodná s body 1 a 2 Zásad a stanovisek baptistů).

V rámci této diskuse o výkladu Písma vyvstala nesnadná podotázka, která se ne úplně šťastně stala otázkou centrální, tedy otázka, co Písmo říká o stejnopohlavních vztazích nebo celkově o tzv. homosexualitě. Není pravdou, že by se celý náš sbor ztotožňoval s postoji kazatele Jana Koukala. Náš sbor nemá k podrobnostem této otázky jednotné stanovisko. Není nám to ovšem na překážku, jelikož tuto otázku nechápeme jako centrální. Náš sbor se jednotně vyjádřil ve smyslu, že nechce o hříchu mluvit nepatřičně a nechce zavdávat příčinu ke zjednodušujícím odsudkům.

K podrobnostem této tématiky i výkladu míst Písma, která se o těchto otázkách zmiňují, by bylo snad vhodné svolat zvláštní setkání, jelikož pomocí korespondence se nám zatím nedaří najít společnou řeč. Odkazujeme zde ke střízlivě formulovanému dopisu 2. sboru BJB v Chebu ze dne 25. června 2017, který nedávné události proběhlé v BJB shrnul velice přehledně. Náš sbor se k tomuto tématu vrátí ještě v příštím dopise.

(6) Velice se pozastavujeme nad tím, jak se letošní usnesení SD snaží nastalou situaci kvapně a rázně vyřešit. U všech rozhodnutí v BJB máme dohodnut řádný postup, který nebyl dodržen: debatu na RZS, poté debatu na sborech a pak teprve hlasování na SD.

Dále má BJB nástroje jak si poradit ve sporných situacích. Má k ruce nástroj smírčí komise, která z pověření SD řeší spory mezi sbory. V Organizačním řádu čteme o dalším nástroji:

8. Sbory, které nerespektují výsledky jednání SD a neplní bez vážných důvodů přijatá usnesení (týkající se nejen finančních závazků) a jejichž jednání se Smírčí komisí nepřineslo nápravu, ztrácí pro další Sjezd, případně Sjezdy, své hlasovací a volební právo, a to až do doby sjednání nápravy. O této sankci rozhoduje SD 2/3 většinou přítomných delegátů. Účast na Sjezdu delegátů ani jednací právo nejsou tímto ustanovením dotčeny.“

Jestliže jde o spor teologický, bylo by logické požádat o stanovisko teologickou komisi. Návrhy na vyloučení sboru, nebo výzvy k vystoupení z BJB jsou jistě jasným důvodem pro důsledné využití všech nástrojů a dodržení společných pravidel. Máme za to, že nyní je čas tyto nástroje použít.

(7) Závěrem chceme vyjádřit politování nad tím, že v poslední době padla na různých komunikačních kanálech značně nevybíravá slova. Snad na tom neseme svůj podíl. Způsob jakým hájíme svobodu svědomí a náboženskou svobodu, však není důsledkem naší svévole nebo pýchy, ale důsledkem slyšení Kristova evangelia, ke kterému se i nadále upínáme.


 


S pozdravy v Kristu Ježíši,

sestry a bratři sboru BJB v Praze 4 Na Topolce


 

V Praze 3. září 2017