Jdi na obsah Jdi na menu

Delegáti sborů Bratrské jednoty baptistů
se na Sjezdu delegátů konaném v Praze dne 22. 4. 2017
usnesli na následujících rozhodnutích:

16. Sjezd delegátů zvolil nový VV na roky 2017–2021 ve složení: bratr Pavel Coufal: předseda, bratr Jan Jackanič ml.: tajemník, bratr Erik Poloha: místopředseda, bratři Pavel Novosad a Radek Pospíšil: členové VV, bratr Oleg Gritsyk a sestra Slávka Švehlová: náhradníci. SD děkuje předchozímu VV za jeho službu BJB.

17. Účastníci SD si jsou vědomi toho, že jako součást Církve Kristovy, mají jednat v souladu s Písmem. V tomto smyslu se chtějí při jednáních SD, RZS i vzájemných rozhovorech řídit slovy Písma svatého a nezapomínat např. na následující biblické pokyny a rady: „Prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje...“ (Ef 4, 1n). „Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili“ (Ga 5,15). „Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce“ (1K 16, 14). K respektování těchto a mnoha dalších obdobných textů Písma nechť nám napomáhá i to, že se budeme držet jednacího řádu BJB (viz http://www.bjb.cz/kestazeni/category/3-rady-pravidla).

18. Delegáti sborů BJB v souvislosti s diskutovaným postojem sboru BJB Praha 4, Na Pankráci vyjadřují toto stanovisko svých sborů:

1. Manželství, jako svazek muže a ženy považujeme za Bohem ustanovený řád, potvrzený mnoha výroky Písma. Jakékoliv jiné formy mimomanželských a partnerských sexuálních vztahů považujeme za hřích a porušení jasných biblických příkazů.
2. Odmítáme postoj pankráckého sboru, který výrokem svého kazatele a dopisy sborům výše uvedený postoj zpochybňuje a praktikovanou homosexualitu nepovažuje za hřích.
3. Vyzýváme pankrácký sbor, aby činil pokání ze svého postoje k praktikované homosexualitě v duchu Písma a oznámil to všem sborům.
4. V případě, že pankrácký sbor tuto výzvu odmítne a setrvá ve svých postojích, navrhujeme, aby následný SD jednal o ukončení jeho členství ve svazku sborů BJB, podle Organizačního řádu, bod B/6k.

19. Sjezd delegátů odvolává současnou teologickou komisi BJB a doporučuje, aby na nejbližším SD proběhla volba nové komise.

20. Bratrská jednota baptistů odmítá snahu o znovuobnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Vnímáme ho jako symbol rozdělení našeho národa a jeho obnovení nepovede dle našeho názoru k vyrovnání se s naší historií, ale otevření starých křivd a nedorozumění v církvi i ve společnosti. VV má o tomto rozhodnutí informovat písemně kardinála D. Duku, ERC, magistrát hlavního města Prahy, radnici Prahy 1.

21. Vyznáváme, že podle Božího stvořitelského řádu, tak jak o něm svědčí Bible, je manželstvím svazek muže a ženy, do kterého se vstupuje svatbou. Jakékoli mimomanželské sexuální vztahy mezi osobami opačného nebo stejného pohlaví jsou porušením tohoto Božího řádu a jsou tedy dle Božího slova hříchem. Pro ty, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou či nechtějí vstoupit do manželství, Boží slovo ukazuje cestu života v celibátu.

22. Sjezd delegátů sborů Bratrské jednoty baptistů vyzývá Sbor BJB v Praze 4 Na Topolce, aby, jestliže nepřijímá napomenutí ze strany sborů Bratrské jednoty baptistů pro své nebiblické postoje, ukončil své členství ve svazku sborů Bratrské jednoty baptistů.

23a. Jako sbory BJB a jejich členové věříme, že manželství dle Božího stvořitelského řádu a záměru je výlučným a trvalým svazkem jednoho muže a jedné ženy a intimní sexuální aktivita se má odehrávat výlučně uvnitř tohoto svazku. Tak rozumíme biblickým textům vztahujícím se k manželství. Výlučně v tomto smyslu sňatky uzavírají osoby pověřené církví ve smyslu zákona, pokud jsou pověřovány naší denominací. Tak i vyučujeme ve všech našich sborech.

  b. Sjezd delegátů pověřuje následující Radu zástupců sborů k rozpravě o bodu 23a. tak, aby mohl být zapracován do našich dokumentů.

24. Sjezd delegátů rozhodl nehlasovat o návrhu o vyloučení sboru Na Topolce v Praze 4 ze svazku BJB, protože je v kolizi s přijatým bodem č. 18.

25. Sjezd delegátů rozhodl přesunout návrh o tom, aby BJB doplnila své oficiální stanovy o následující formulaci:

BJB věří, že manželství je Bohem ustanovené výlučně mezi biologickým mužem a ženou. Jakýkoliv sexuální vztah mimo manželství je hříchem. Odmítnutí nebo zpochybňování výše uvedeného, vylučuje sbor ze členství BJB. V případě jednotlivých členů je místní sbor zodpovědný za vykonání sborové kázně. (Gn 1,28; 2,18.24; Mal 2,14-16; Mt 5,27-28, 19,5-6; Ř 1,18-32; 1K 6,9-10; 7,2.9.39; Ef 5,21-32)

na nejbližší Radu zástupců sborů k diskusi a dopracování.

26. Sjezd delegátů rozhodl o odsunutí ostatních návrhů na další Sjezd delegátů.

 

* * *

 

Poznámka: Body usnesení byly zformovány do podoby srozumitelné členům sborů BJB i veřejnosti. Původní formát kompletního usnesení Sjezdu delegátů z 22.4.2017 je k dispozici zde:

Usnesení_Sjezdu_delegátů_v_Praze_22.docx